دکتر محمد کاظمی فرد

رییس دانشکده علوم دامی و شیلات
دکتری علوم دامی
تاریخ تولد : ۱۳۵۹/۱۲/۰۶
پست الکترونیک : m.kazemifard@sanru.ac.ir
آدرس محل کار : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مرتبه علمی : استادیار
پایه علمی : ۱۰
گروه پژوهشی : علوم دامی
تلفن محل کار : ۰۱۱-۳۳۶۸۷۵۶۵