هیأت رئیسه دانشکده علوم دامی و شیلات

download (15)

دکتر محمد کاظمی فرد

رئیس دانشکده علوم دامی و شیلات
download (2)

دکتر عیسی دیرنده

معاون پژهشی و آموزشی دانشکده
download (13)

دکتر ایوب فرهادی

مدیر گروه علوم دامی
download (19)

دکتر فرید فیروزبخش

مدیر گروه شیلات
download (28)

دکتر پویان مهربان

مدیر گروه علوم پایه