فرم های پژوهشی

عنوان

لینک دانلود

فرم ارزشیابی طرح های پژوهشی

فرم ارزشیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی

فرم ارزشیابی نهایی پیشنهاد اولیه طرح های پژوهشی

فرم ارزشیابی نهایی گزارش نهایی طرح های پژوهشی

فرم پرداخت هزینه کارگری از محل اعتبار ویژه پژوهشی اساتید

فرم پرداخت هزینه کارشناسی از محل اعتبار ویژه پژوهشی اساتید

قرارداد استفاده از کارشناس در انجام امورتحقیقاتی و پژوهشی

فهرست هزینه های مصرفی رساله دکتری

فرم درخواست پرداخت هزینه از محل اعتبار ویژه پژوهشی

فرم فهرست هزینه های مصرفی پایان نامه کارشناسی ارشد