IMG_4110

دانشکده علوم دامي و شيلات دانشگاه از تيرماه سال 1384 فعاليت خود را آغاز نمود. در حال حاضر اين دانشکده داراي دو گروه علوم دامي و شيلات مي باشد. گروه علوم دامي با جذب دانشجو در مقطع کارشناس دامپروري در سال 1352 شروع به فعاليت نمود.گروه شيلات نیز از سال 1378 فعاليت خود در آغاز نمود.