اعضای هیات علمی گروه آموزشی علوم پایه

دکتر یاسر خلیلی

نام و نام خانوادگی : یاسر خلیلی تاریخ تولد : ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ پست الکترونیک : ...
ادامه

دکتر پوریا بی پروا

نام و نام خانوادگی : پوریا بی پروا تاریخ تولد : --- پست الکترونیک ...
ادامه

دکتر محسن خالقی مقدم

نام و نام خانوادگی : محسن خالقی مقدم تاریخ تولد : ۱۳۵۳/۰۶/۱۶ پست الکترونیک ...
ادامه

خانم دکتر فاطمه مرادیان

ام و نام خانوادگی : فاطمه مرادیان تاریخ تولد : ۱۳۵۱/۱۱/۱۹ پست الکترونیک : ...
ادامه

دکتر پویان مهربان

نام و نام خانوادگی : پویان مهربان جوبنی تاریخ تولد : ۱۳۶۰/۰۶/۱۸ پست الکترونیک ...
ادامه

دکتر علی برزگر کلمری

نام و نام خانوادگی : علی برزگر کلمری تاریخ تولد :             ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ پست الکترونیک ...
ادامه

دکتر-سید یحیی کاظمی هریکندئی

نام و نام خانوادگی : سیدیحیی کاظمی هریکندئی تاریخ تولد :             ۱۳۴۳/۰۶/۱۹ پست الکترونیک ...
ادامه